Certifikácia plastových okien a dverí

Certifikát „Pečať kvalitných okien“ informuje kupujúceho o originálnom výrobku, pričom jeho vysoká kvalita je u platových okien a dverí preverená:

- zdokladovaním pôvodu použitých profilov

- výrobným auditom

- záťažovými skúškami na pevnosť zvarov

- používanými predpísanými spôsobmi montáže ako aj záručným a pozáručným servisom

1. Zdokladovanie pôvodu použitých profilov

Členovia združenia Revolučné okná vyrábajú výplne stavebných otvorov z originálneho nemeckého profilového systému Salamander a Brügmann, ktorého autorizovaným dodávateľom pre slovenský trh je spoločnosť TOZAN EU, a. s. Certifikát potvrdzuje zdokladovaný pôvod profilov a garantuje kvalitu profilového systému.

2. Výrobný audit

Všetkým členom Revolučných okien vykonávame výrobný audit v pravidelných intervaloch. Zameriavame sa na kontrolu výrobných procesov, nastavenia strojov a kvality používaných materiálov.


a) skladovanie profilov

- kontrola skladovania v paletách,

- kontrola skladovania v regáloch

b) kontrola rezania profilu

- kontrola dĺžky profilu, 

- kontrola rezu 45o,

- kontrola rezu 90o,

- kontrola odklonu od zvislice,

- kontrola ostrosti a čistoty kotúča,

- kontrola podložky (príložky),

- kontrola upnutia profilu,

- kontrola dosadacej plochy vhodnej k profilu

c) kontrola použitej výstuhy

- kontrola hrúbky steny zodpovedajúca predpisom,

- kontrola dĺžky výstuhy podľa smernice,

- kontrola čistoty výstuhy,

- kontrola výstuhy či je bez emulzie

d) kontrola odvodnenia/odvzdušnenia

- kontrola správneho počtu na danú vzdialenosť,

- kontrola správnej dĺžky drážky,

- kontrola čistoty frézovanej drážky,

- kontrola vzdialenosti od rohu,

- kontrola vyosenia vnútri / vonku,

- kontrola či nie je prerušená komora výstuhy,

- kontrola vonkajšej výšky,

- kontrola vyfúkania drážky

e) skrutkovanie výstuže

- kontrola počtu skrutiek na bielom profile,

- kontrola počtu skrutiek na dekore,

- kontrola umiestnenia skrutiek,

- kontrola dĺžky skrutiek na ráme a krídle

f) vŕtanie olív a frézovanie

- kontrola dĺžky frézovania, 

- kontrola správnosti miery pri stredovom / konštantnom vŕtaní,

- kontrola čistoty a ostrosti vrtáka a frézy,

- kontrola správnosti schémy pre vŕtanie olív a frézovanie,

- kontrola čistoty frézovaných otvorov (špony)

g) kontrola zvárania

- kontrola teploty vo výrobnej hale,

- kontrola teploty profilov,

- kontrola umiestnenia zváračky,

- kontrola teploty zváracieho zrkadla,

- kontrola čistoty zrkadla a profilu,

- kontrola zodpovedajúcej príložky k profilu,

- kontrola vzdialenosti príložiek na ohraničenie,

- kontrola pravouhlosti príložiek,

- kontrola dodatočnej podpory,

- kontrola upínacieho tlaku,

- kontrola tlaku tavenia,

- kontrola tlaku spájania,

- kontrola prispôsobenia času,

- kontrola času spájania,

- kontrola ohraničenia zvaru,

- kontrola požadovanej a skutočnej veľkosti,

- kontrola uhlu hotového spoju

h) kontrola začisťovania

- kontrola času chladnutia,

- kontrola čistoty zafrézovanej drážky,

- kontrola vnútorného rohu (zárezy),

- kontrola kovacej drážky,

- kontrola vrtáku pre drážku tesnenia

i) kontrola tesnenia

- kontrola začiatku tesnenia,

- kontrola lepenia v drážke,

- kontrola tesnenia vyrovnávajúceho tlak,

- kontrola prevedenia rohov

j) kontrola priečnikov

- kontrola hĺbky frézovania,

- kontrola dĺžky priečky,

- kontrola vŕtania,

- kontrola výstuže,

- kontrola voľby skrutky,

- kontrola voľby držiaka priečky

k) kontrola kovania

- kontrola správnosti osadenia uzatváracieho protiplechu,

- kontrola dĺžky skrutiek,

- kontrola počtu uzatváracích protiplechov,

- kontrola schémy vŕtania,

- kontrola rozmerov medzier,

- kontrola stredu zámku,

- kontrola údržby

l) kontrola zasklievania

- kontrola tesnenia  a zasklievacej lišty,

- kontrola tolerancie skla,

- kontrola šírky zasklievacej podložky,

- kontrola nosných podložiek,

- kontrola zaistenia distančných podložiek,

- kontrola zakrytia prevetrania

m) záverečná kontrola

- kontrola prekrytia,

- preskúšanie uzatváracích bodov,

- preskúšanie funkčnosti,

- kontrola očistenia okna,

- kontrola balenia a expidície

3. Záťažovými skúškami na pevnosť zvarov

Všetkým členom Revolučných okien je v pravidelných intervaloch vykonaná kontrola pevnosti zvarov. Kontrola sa robí záťažovými skúškami na lámačke rohov. V závislosti od množstva vyrobených okenných jednotiek sa záťažové skúšky vykonávajú mesačne, polročne, alebo po prestavbe nastavení zváracieho stroja.Tieto záťažové kontroly sú garanciou pevnosti zvaru, pričom vyrobené okenné jednotky musia spĺňať požadované hodnoty na pevnosť zvaru predpísané výrobcom profilov Salamander Industrie-Produkte GmbH.

4. Používanými predpísanými spôsobmi montáže

Aby Vám kvalitné okno slúžilo aj po niekoľkých desiatkach rokov je jeho montáž veľmi dôležitá. Na Slovensku musíme dodržať hneď niekoľko noriem pre správne zabudovanie stavebnej konštrukcie. Montáž okien a dverí len na „penu“ je už zastaralý a v dnešnej dobe nepostačujúci. Aby montážnik správne zabudoval stavebnú konštrukciu (plastové okno, dvere, HS portál), musí dodržať tieto platné normy:
STN 733134 (Stavebné práce. Styk okenných konštrukcií a obvodového plášťa budovy. Požiadavky a skúšanie.)
STN 73 3133 (o vlastnostiach tesniacich systémov pripojovacích škár)
STN 73 0540-2/Z1 (o tepelno-technických vlastnostiach stavebných konštrukcií) 

5. Udelenie certifikátu

Po splnení všetkých podmienok vydáme členovi združenia Revolučné okná certifikát Pečať kvalitných okien. 

Zákazník tak vie, že s takto označeným výrobkom získal najvyššiu kvalitu na trhu priamo od overeného slovenského výrobcu. 

Ak člen prestane dodržiavať stanovené pravidlá združenia a dostane zlé referencie od zákazníkov, môžeme mu certifikát odobrať.

Zoznam výrobcov s Pečaťou kvalitných okien nájdete TU